Tạo một model, view, controllers tương ứng với table trong Cakephp như thế nào? Để chạy ứng dụng theo kiểu tên project/controller/view.

Từ khóa: hướng dẫn cakephp – Tạo một Model View Controller trong Cakephp, hướng dẫn cakephp – Tạo một Model View Controller trong Cakephp, hướng dẫn cakephp – Tạo một Model View Controller trong Cakephp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *