[Video] Hướng dẫn hack Let’s Farm

Cảm ơn các bạn đã xem

Link file code:
Hoặc copy trực tiếp tại đây:

Shopitemmodeltype

this.models[0].trophyItems[0].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[1].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[2].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[3].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[4].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[5].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[6].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[7].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[8].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[9].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[10].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[11].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[12].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[13].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[14].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[15].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[16].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[17].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[18].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[19].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[20].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[21].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[22].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[23].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[24].booster.multiplier = 999
this.models[0].trophyItems[25].booster.multiplier = 999
[Video] Hướng dẫn hack Let’s Farm


Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *