Thêm 1 bản DWORD với tên AuthenticationLevelOverride vào thư mục HKLMSoftwareMicrosoftTerminal Server Client của Registry Editor.

Từ khóa: huong dan remote desktop – Hướng dẫn Tắt xác thực của remote desktop connection, huong dan remote desktop – Hướng dẫn Tắt xác thực của remote desktop connection, huong dan remote desktop – Hướng dẫn Tắt xác thực của remote desktop connection

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *